11

STAMBENA ZGRADA Vukovarska

Adresa objekta
Vukovarska 35-35a, Zagreb

Autor objekta
Drago Galić

Godina izgradnje
1953. — 1957.


Projektirana 1953., a izgrađena 1957. godine, među prvim je većim objektima sagrađenima uz novoformiranu gradsku prometnicu, u Vukovarskoj  ulici. Naglasak na funkcionalnosti objekta i primjena suvremenog građevnog materijala – armiranog betona, označili su prekid s tradicionalnim građevnim formama i stvaranje, odnosno prihvaćanje novih, kubičnih oblika, po uzoru na Le Corbusiera i njegov Unité d’ Habitation u Marseilleu. Autorov umjetnički senzibilitet vidljiv je kroz zanimljivo koloriranje žbukanih dijelova fasade, a projektantska vještina kroz organizaciju unutarnjeg prostora putem dvoetažnih stanova  – tzv. „duplex-a“. Ta je zgrada vrijedan primjer moderne arhitekture u gradu Zagrebu, te značajno djelo u opusu arhitekta Drage Galića ((1907. – 1992.), stoga je i zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro Republike Hrvatske.