22

ODGOJNO OBRAZOVNI KOMPLEKS SREDIŠĆE

Adresa
Savezne Republike Njemačke 2a, Zagreb

Godina izgradnje
2017. — 2021.

Autori objekta
Sangrad Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, Flansburvh, David A. Croteau, Jenni Katajamaki

Pristup urbanoj dispoziciji naslonjen je na plansku matricu Novog Zagreba. Kompoziciju čini linearan potez ortogonalnih građevina uz istočnu marginu parcele. Kuće drže isti pravac-obostrani perimetar i strogi visinski međuodnos. Američka škola formira sjeveroistočni kut, hrvatska osnovna škola jugoistočni, a dječji vrtić je neutralna, niska struktura u sredini. Objekti su istog nazivnika, u dijalogu oblika i strukture, grade prostor oko unutrašnjih dvorišta i naglašavaju intimnost odnosno sigurnost introvertiranog. Volumeni projektiranih građevina akceptiraju i ističu zatečenu topografiju, a odnos prema tlu je naglašen. Prihvaćena je činjenica nivelete okolnih kolnih ploha vidljiva u kontaktnoj zoni prema zemlji. Teren se dijelom nasipava i sjedinjuje s nivoima ceste i nule prizemlja okolnih stambenih objekata, a dijelom upušta i drži postojeće snižene nivelete zatečenog tla. Pri tome se naglašava nivo razine nule (nivo pristupnih cesti i prizemlja okolnih zgrada) u odnosu na kontaktnu zonu uz postojeću razinu zemlje čija je niveleta zadržana uz projektirane građevine-kuće koje u primijenjenoj tehnici, u plitkoj cezuri jednim dijelom lebde nad tlom. Kao i kod Američke internacionalne škole i Dječjeg vrtića, organizacija prostornih skupina kod Osnovne škole kružno je vezana uz unutrašnje dvorište.